KÖNYVESBOLT1027 BUDAPEST, LIPTHAY UTCA 12.  6720 SZEGED, KÖLCSEY UTCA 13.

Libertine blog

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram-nyereményjáték

2023.02.16 13:04

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram-nyereményjáték

 

 1. Általános rendelkezések

A „Nyerj Libertine-játékos ajándékcsomagot!” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Libertine Books Kft., (székhely: 6400 Kiskunhalas, Dobó utca 22.), a továbbiakban „Szervező”.

 1. Promóciós mechanizmus

Időtartam: 2023. február 16–23.

Felület: a Libertine Könyvesbolt SZEGED oldala (www.instagram.com/libertinekonyvesboltszeged)

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a február 16-án a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalára kikerült posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően kommentelnek, a kommentben bejelölik legalább egy ismerősüket, és követik a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalát.

 1. Nyeremény

A játék végén 1 nyertest sorsolunk a kommentelők közül, aki megnyeri az 1 db Világépítők című könyvet aranylétrás kitűzővel, 1 db Libertine Könyvesbolt puzzle-t és 1 db Egyszer volt… társasjátékot. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár- vagy költségtérítést.

 1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram-profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés- vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Bevételi adatokat tesz közzé.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.
 1. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Libertine Books Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 • A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:
  • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg
  • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

 

 1. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 1. A játék időtartama

2023.02.16-án kezdődik és 2023.02.23-án ér véget.

 

 

 1. A nyertesek kiválasztása

A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

A nyereményt a játék lezárása után, 2023. február 23-án délelőtt sorsoljuk ki. Az eredményhirdetés ezt követően a játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a nyertes megjelölésével történik.

 1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A nyertessel az Instagramon keresztül felvesszük a kapcsolatot. A nyertes a nyereményét a szegedi Libertine Könyvesboltban veheti át vagy postán küldjük el neki.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezenkívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új nyertest sorsolunk.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA-előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 1. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Libertine Books Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Dobó utca 22.)

Játékos: aki kommentel a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán meghirdetett posztra. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok nevét a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

 

 

 1. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Instagram-felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a  Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Szeged, 2023. február 16.